Rutiner

Här kan du läsa om våra rutiner vid olika händelser.

Sjukdom

Vid sjukdom kan ungdomen välja att stanna kvar på Häggviks Ungdomsboende eller att åka hem. Verksamheten anpassas efter behov.

Lov och studiedagar

Häggviks Ungdomsboende har öppet alla dagar året runt. Under lov och studiedagar erbjuder vi olika aktiviteter utifrån önskemål från ungdomarna.

Dokumentation

Genomförandeplan upprättas och revideras löpande av personal tillsammans med ungdom. Genomförandeplanen innehåller beskrivningar om hur stödet ska utföras, av vem och när. Genomförandeplanen innehåller också ungdomens målsättningar, samt beskrivning av metod för att ungdomen ska nå sina mål. 

Journalanteckningar förs av personalen, men den som vill får naturligtvis vara med vid dokumentationen. Ungdomar som bor på Häggviks Ungdomsboende har alltid rätt att ta del av den dokumentation som finns om sig.

Utvärdering görs två gånger per läsår av ungdomar, föräldrar eller vårdnadshavare samt en gång per år av LSS-handläggare och personal.

En dokumenterad uppföljning skickas till LSS-handläggare, ungdom/vårdnadshavare varje terminsslut.

Tystnadsplikt

Personal på Häggviks Ungdomsboende har tystnadsplikt enligt Lag 1993:387, LSS 29§: ”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden”.