Välkommen till oss

Vi erbjuder boende för ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingsstörning och /eller autismliknande tillstånd.

För att bo hos oss ska man:

  • Vara 16-23 år
  • Studera  vid gymnasiesärskola eller liknande verksamhet. 

Hos oss får ungdomarna möjlighet att utveckla sin självständighet i hemlik miljö, med stöd av kompetent personal. Vårt arbete präglas av stort engagemang, kvalitetsfokus, individuellt utformade insatser och ständig utveckling.  

Kvalitetssäkring

Hög kvalitet har högsta prioritet inom Utvecklingspedagogik och vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i våra verksamheter.

LSS-lagstiftningen ställer höga krav på kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och ledningssystem som vi följer och efterlever. Vi sammanställer årliga kvalitetsredovisningar och följer upp dessa enligt myndigheternas krav.

Vi har noggranna rutiner för dokumentation och genomför regelbundna brukar- och medarbetarundersökningar, vilka vi nogsamt utvärderar och följer upp. Vi satsar också mycket på kompetensutveckling av personalen. 

Vi står under regelbunden tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg samt kommunernas verksamhetsuppföljning och LSS-handläggares individuppföljning.

Samarbete

För oss är samarbete en självklarhet.

Förutom med föräldrar samarbetar vi även med skola och andra viktiga personer i ungdomens nätverk. Det kan till exempel vara en läkare eller med någon inom habiliteringen.

För att vi ska få göra det krävs ungdoms eller vårdnadshavares samtycke - alltså ett godkännande från  ungdom eller vårdnashavare att personalen får prata med någon utomstående om ungdomen.

Samtycket kan återkallas när som helst, om ungdom eller vårdnadshavare vill det.

Dokumentation

Hos oss är dokumentation ett viktigt verktyg för att säkra ungdomarnas utveckling och trygghet.

Journalanteckningar förs av personalen, men den som vill får naturligtvis vara med vid dokumentationen. Ungdomar som bor på Häggviks Ungdomsboende har alltid rätt att ta del av den dokumentation som finns om dem.

Genomförandeplan upprättas och revideras löpande av personal tillsammans med ungdom. Genomförandeplanen innehåller beskrivningar om hur stödet ska utföras, av vem och när. Genomförandeplanen innehåller också ungdomens målsättningar, samt beskrivning av metod för att ungdomen ska nå sina mål.

Utvärdering görs två gånger per läsår av ungdomar, föräldrar eller vårdnadshavare samt en gång per år av LSS-handläggare och personal.

En dokumenterad uppföljning skickas till LSS-handläggare, ungdom/vårdnadshavare varje terminsslut.

Vi tänker på miljön

På Häggviks Ungdomsboende har vi ett medvetet miljötänkande.

Vi tillämpar återvinning och har en egen återvinningsstation. Vi sorterar bland annat matavfall, glas, batterier, tidningar, pappersförpackningar, plast och metall.

Vi köper alltid ekologiska mejeriprodukter och väljer gärna även andra ekologiska och närproducerade varor.

Frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och svaren om Häggviks Ungdomsboende. Skulle du inte hitta din fråga här är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vilka fördelar finns med att bo på ungdomsboende? Ungdomarna får träna självständighet med profesionellt stöd som anpassas efter varje individs förmåga och förutsättningar. Boendet är en bra övergång inför det fortsatta vuxenlivet.

Hur söker man till Häggviks Ungdomsboende? Först måste man ansöka om LSS-insats som görs via sin hemkommun, sedan gör man en intresseanmälan till Häggviks Ungdomsboende. Blanketter för detta hittar du under rubriken Ansökan som finns högst upp på sidan.

Hur länge får ungdomarna bo kvar på Häggviks Ungdomsboende? Så länge ungdomen är studerande vid gymnasiesärskola eller liknande verksamhet, upp till 23 års ålder.

Måste ungdomarna gå på Häggviks Gymnasium för att bo på Häggviks Ungdomsboende? Nej, ungdomarna kan gå på en annan skola.